دسته‌ها
آموزش مالیات

جزئیات کامل مالیات حقوق کارمندان و کارگران سال ۹۸

مالیات حقوق ۹۸ کارگران و کارمندان در قانون مالیات بر درآمد حقوق عنوان می شود. مالیات بر در آمد حقوق در فصل سوم از قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ و مواد ۸۲ الی ۹۲ این قانون تدوین شده است.

طبق ماده ۸۲ قانون مالیات های مستقیم درآمد حقوقی که مشمول این نوع مالیات می شود عبارت است از

” درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر ( اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار – خود بابت اشتتال در ایران بر حسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیر نقد تحصیل می کند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است.”

از کدام اقلام حقوق مالیات کسر می شود؟
اقلامی از حقوق که مشمول مالیات بر درآمد حقوق می شوند نیز در ماده ۸۳ قانون مالیات های مستقیم به ترتیب زیر هستند:

در آمد نقدی مزد یا مقرری یا حقوق اصلی و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از وضع کسور معافیت ها مقرر در این قانون.
درآمد غیر نقدی مسکن ، اتومبیل و سایر مزایا.
چه درآمدهایی از حقوق کارگران معاف از مالیات هستند؟
طبق ماده ۹۱ قانون مالیات های مستقیم موارد زیر از مالیات حقوق کارگران معاف هستند :

– سنوات پایان خدمت

– خسارت اخراج و بازخرید خدمت

– حق سنوات

– حقوق ایام مرخصی استفاده نشده

– هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل

– مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه و خانه های ارزان قیمت سازمانی محل کارخانه یا خارج از آن

– مبالغ حاصل از بیمه جبران خسارت بدنی ومعالجه و امثال آن.

– عیدی و پاداش پایان سال تا سقف یک دوازدهم معافیت مالیاتی سالانه

– منازل سازمانی در اختیار ماموران کشوری

– مبالغ پرداختی از جانب کارفرما برای معالجه کارکنان یا افراد تحت تکلف آنان که به پزشک یا بیمارستان پرداخت می شود و باید اسناد و مدارک آن ارائه شود.

– مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان تا سقف دو دوازدهم معافیت مالیاتی سالانه مبلغ معادل اقلام

سقف و میزان حقوق مشمول معافیت مالیاتی
با توجه به تغییرات سالانه حقوق و درآمد کارگران و کارمندان در خود قانون مالیات های مستقیم این مبلغ به صورت ریالی مشخص نشده است. طبق ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم سقف معافیت مالیات بر درآمد حقوق در قانون بودجه سنواتی هر سال با لایحه دولت درمجلس شورای اسلامی تصویب می شود. مالیات حقوق ۹۸ کارگران و کارمندان نیز در بند ۱ تبصره ۶ قانون بودجه ۱۳۹۸ کل کشور مصوب ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ مجلس شورای اسلامی مشخص و تصویب شده است.

در این قانون مالیات حقوق ۹۸ کارگران و کارمندان سالیانه مبلغ ۳۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (سی صد و سی میلیون ریال) تعیین شده است.

مفهوم سقف مالیاتی حقوق ۹۸ این است که اگر درآمد حقوق سالیانه یک فرد از مبلغ ۳۳۰ میلیون ریال بیشتر باشد باید برای درآمد حقوق مازاد بر آن طبق الگویی که برای مالیات بر درآمد حقوق اعلام می شود مبلغ مالیات از حقوق کارگر یا کارمند کسر شده و به عنوان مالیات پرداخت شود.

چون حقوق کارگران و کارمندان ماهیانه پرداخت می شود بنابراین معافیت مالیاتی ماهیانه حقوق نیز از تقسیم مبلغ فوق بر ۱۲ محاسبه و معیار پرداخت مالیات درآمد حقوق کارگران و کارمندان در نظر گرفته می شود.

سقف معافیت ماهیانه مالیات حقوق کارگران ۹۸ نیز مبلغ ۲۷۵۰۰۰۰۰ ریال معادل دو میلیون و هفت صد و پنجاه هزار ریال تعیین شده است.

مبلغ و نرخ مالیات حقوق کارگران ۹۸
برای کسر مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی در بند الف از تبصره ۶ قانون بودجه ۹۸ کل کشور الگوی کسر مالیات به صورت زیر تعریف شده است.

جدول پلکانی مالیات حقوق کارگران ۹۸
ردیف پله مبلغ ماهیانه
(هزار تومان)

مبلغ سالیانه
(میلیون تومان)

نرخ مالیات
درصد

۱ از صفر تا یک برابر ۰ تا ۲۷۵۰ از ۰ تا ۳۳
۲ از سقف تا یک و نیم برابر آن ۲۷۵۰ تا ۴۱۲۵ از ۳۳ تا ۴۹٫۵ ۱۰
۳ مازاد بر یک ونیم
و

تا دو ونیم برابر

۴۱۲۵ تا ۶۸۷۵ ۴۹٫۵ تا ۸۲٫۵ ۱۵
۴ مازاد بر ۲٫۵
و

تا ۴ برابر

۶۸۷۵تا ۱۱۰۰۰ ۸۲٫۵ تا ۱۳۲ ۲۰
۵ مازاد بر ۴ برابر
و

تا ۶ برابر

۱۱۰۰۰ تا ۱۶۵۰۰ ۱۳۲ تا ۱۹۸ ۲۵
۶ بیشتر از ۶ برابر بیشتر از ۱۶۵۰۰ بیشتر از ۱۹۸ ۳۵
جدول پلکانی مالیات حقوق ۹۸ کارگران و کارمندان
جدول پلکانی مالیات حقوق ۹۸ کارگران و کارمندان

معافیت مالیاتی عیدی و پاداش کارگران تا چه مبلغی است؟
برابر با قانون بودجه ۹۸ کل کشور سقف معافیت مالیات درآمد حقوق کارگران سالیانه مبلغ ۳۳۰ میلیون ریال یا ماهیانه ۲۷۵۰ هزارتومان است.

معافیت مالیاتی عیدی و پاداش ۹۸ کارگران نیز تا مبلغ ۲۷۵۰ هزارتومان معاف از مالیات بوده و مبالغ مازاد بر آن طبق جدول مالیات حقوق ۹۸ کسر می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *