دسته‌ها
حسابداری مالی

بستن حساب های موقت

بستن حساب های موقت

در پایان دوره حسابداری، مرحله بستن حساب های موقت، آخرین مرحله می باشد. با انجام این مرحله حساب ها برای ثبت مبادلات دوره بعد آماده می شوند.

این مرحله شامل انجام ثبت های بستن حساب های موقت در دفتر روزنامه و نقل آنها به دفتر کل است.

بستن حساب ها یعنی کاهش مبلغ حساب های موقت (حساب های درآمد و هزینه) معادل مانده ای که دارند تا مانده آنها صفر شده و برای اندازه گیری سود ویژه دوره بعد آماده شوند.

برای فهم و درک بهتر مرحله بستن حساب ها، بهتر است بدانید حساب های دارایی، بدهی و سرمایه را اصطلاحاً حساب های دائمی می نامند. این حساب ها، ماهیتی مخالف با حساب های موقت دارند. حساب های دارایی، بدهی و سرمایه در پایان دوره بسته نمی شوند، چرا که از مانده های آنها برای اندازه گیری سود استفاده نمی شود.

این حساب ها همانند حساب های درآمد و هزینه بیانگر افزایش و کاهش برای تنها یک دوره مالی نمی باشند. در عوض حساب های دائمی مانده دارایی ها، بدهی ها و سرمایه را در یک تاریخ معین نشان می دهند.

به همین دلیل است که مانده آنها در پایان یک دوره مالی، به عنوان مانده اول دوره بعد به آن دوره انتقال داده می شود.

خلاصه اینکه ثبت های بستن حساب ها، موجب نقل مانده حساب های درآمدها، هزینه ها و برداشت به حساب سرمایه می شوند. همان گونه که می دانید درآمدها افزاینده و هزینه ها و برداشت کاهنده سرمایه می باشند.

بنابراین، زمانی که ثبت بستن حساب ها به دفتر کل منتقل می شود ، حساب سرمایه اثر مانده حساب های موقت را به خود جذب می کند. در عمل حسابداران برای انجام این کار از یک حساب واسطه به نام خلاصه حساب سود و زیان استفاده می کنند و درآمدها و هزینه ها را ابتدا به این حساب منتقل می کنند.

برای این کار تمام حساب های هزینه به بدهکار خلاصه حساب سود و زیان و تمامی حساب های درآمد به بستانکار خلاصه حساب سود و زیان نقل می شوند. خلاصه حساب سود و زیان حسابی است که فقط در مرحله بستن حساب ها در پایان دوره مالی مورد استفاده قرار می گیرد و مانده آن نهایتاً به حساب سرمایه منتقل می شود.

مراحل بستن حساب ها به شرح زیر است:

  1. هر یک از حساب های درآمد معادل مانده بستانکار خود، بدهکار و خلاصه حساب سود و ز یان معادل مجمو درآمدها بستانکار می شود.
  2. هر یک از حساب های هزینه معادل مانده بدهکار خود، بستانکار و خلاصه حساب سود و زیان معادل مجمو هزینه ها، بدهکار می شود.
  3. خلاصه حساب سود و زیان معادل مانده بستانکار خود (درآمدها منهای هزینه ها)، بدهکار و حساب سرمایه به همان میزان بستانکار می شود. اگر خلاصه حساب سود و زیان دارای مانده بدهکار باشد، در این صورت معادل مانده بدهکار خود، بستانکار می شود و حساب سرمایه بدهکار می شود. این ثبت موجب نقل سود یا زیان ویژه از خلاصه حساب سود و زیان به حساب سرمایه می گردد.
  4. حساب برداشت معادل مانده بدهکار آن، بستانکار و حساب سرمایه به همان مبلغ بدهکار می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *